Algemene Voorwaarden verhuur

Basis menu Bedrijfsprofiel 3D video's Karaoke show Truss Presentatie Foto site Goede doelen - Milieu Verhuur Verkoop Foto index LED Video wall

Alle betalingen dienen vooraf voldaan te worden.

Algemene Voorwaarden edwinb.nl

 

1. Contractant 2 stuurt contractant 1 rechtstreeks informatiemateriaal toe voor het maken van reclame vooralsdan dit door contractant 1 gewenst is.

2. Contractant 2 verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van contractant 1 en dient de bedongen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten.

 

3. Contractant 2 verplicht zich op een afgesproken tijdstip bij contractant 1 te melden als redelijkerwijs vereist is, om de overeengekomen werkzaamheden tijdig en naar behoren te kunnen uitvoeren.

4. Contractant 1 is aansprakelijk voor verlies of diefstal en/of beschadiging van de roerende goederen van contractant 2

5. Contractant 1 stelt aan contractant 2 een af te sluiten lokaal ter beschikking.

6. Contractant 1 dient het aan contractant 2 verschuldigde honorarium en eventuele vergoedingen voor reis-, verblijf- en transportkosten na afloop van de te verrichten werkzaamheden aan contractant 2 te betalen.

Dit met een maximale termijn van 30 dagen na de geleverde diensten. Indien contractant 1 na 30 dagen nog niet heeft betaald is hij in gebreke, en wordt het openstaande bedrag verhoogd met 15,- aanmaan- en administratiekosten. Daarbij is contractant 1 vanaf de dag dat hij in gebreke is rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 10%.

7. Contractant 1 dient in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen en staat er garant voor dat de inrichting van de zaal voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en de daarmee gelijkgestelde voorschriften.

8. Contractant 1 zorgt voor de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, mitsdien hij/zij volgens de wettelijke bepalingen als werkgever wordt beschouwd.

9. Contractant 1 verplicht zich door het optreden voor afdrachten aan de verplichte Sena en Buma-rechten.

10. Contractant 1 verplicht zich een redelijk aantal consumpties kosteloos aan contractant 2 te verstrekken.

11. Contractant 2 is verplicht, indien hij door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen datum op te treden, dit terstond en tijdig aan contractant 1 te melden.

Contractant 1 heeft het recht een door haar te benoemen controlerend geneesheer een onderzoek te laten instellen.

12. Beide contractanten verliezen het recht zich op overmacht te beroepen, indien zij nalaten onmiddellijk kennis te geven van de overmacht opleverende omstandigheden door middel van een aangetekend schrijven uiterlijk binnen twee werkdagen, nadat de omstandigheid ter kennis van een der contractanten is gekomen of redelijkerwijze had kunnen komen.

Geen beroep op overmacht kan worden gedaan, indien contractant 2 zijn verplichtingen niet kan nakomen wegens een defect , anders dan tengevolge van een aanrijding aan het voertuig waarvan hij gebruik maakt om zich naar de overeengekomen zaal/gebouw te begeven, of indien de overeengekomen werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden tengevolge van een omstandigheid als vermeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarde.

13. Behoudens overmacht en het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst , door een der partijen een schadevergoeding moeten worden betaald van tenminste eenmaal het aan ommezijde vermelde bedrag zijnde honorarium/vergoeding.